W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551) ustalono krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001 - 2005. Zgodnie z art. 10 tej ustawy jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, powinna stosować co najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej, którymi są:

1. Umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

2. Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja.

4. Nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

5. Sporządzenie audytu energetycznego dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W związku z powyższym informujemy, iż Gmina Gąsawa stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

1. Ocieplenie budynku remizy strażackiej OSP i świetlicy wiejskiej w Biskupinie.

2. Użytkowanie zakupionych żarówek energooszczędnych w oświetleniu ulicznym.