Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej ustawą, (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) na jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek udostępniania informacji publicznej, m.in. w urzędowym publikatorze teleinformatycznym, zwanym BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej stworzony jest w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1).
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym powyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2).

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji (art. 12 ust. 2).

Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na stronach BIP, prosimy o przesłanie do nas wypełnionego wniosku (do ściągnięcia poniżej).
Sposoby przesłania wypełnionego wniosku:
1. Pocztą elektroniczną na adres: u g @ g a s a w a . p l
2. Faksem na numer: (052) 303 62 20
3. Listownie na adres:
        Urząd Gminy Gąsawa
        ul. Żnińska 8
        88-410 Gąsawa

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 ust. 2).