REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE
W URZĘDZIE GMINY W GĄSAWIE
 
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
 
Sekretariat
1. Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy.
2. Rejestr Zarządzeń Kierownika Jednostki.
3. Rejestr skarg i wniosków.
4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
5. Rejestr zawartych umów.
6. Ewidencja czasu pracy pracowników.
 
Biuro Nr 5
1. Księga akt urodzeń.
2. Księga akt małżeństw.
3. Księga akt zgonów.
4. Rejestr wyborców.
5. Rejestr ewidencji działalności gospodarczej.
6. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Ewidencja ludności.
 
Biuro Nr 13
1. Rejestr Uchwał Rady Gminy.
2. Rejestr wniosków i interpelacji Radnych.
 
Referat Finansowy
 
Biuro Nr 1
1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
2. Księgi inwentarzowe.
 
Biuro Nr 3
1. Ewidencja podatników podatku rolnego.
2. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości.
3. Ewidencja podatników podatku od środków transportowych.
4. Ewidencja podatników czynszów i dzierżaw.
5. Ewidencja wydawanych zaświadczeń.
6. Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych.
7. Rejestr zaświadczeń w sprawach opłat.
 
Referat Infrastruktury, Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Biuro Nr 6
1. Rejestr zaświadczeń o nadaniu numeru nieruchomości.
2. Rejestr zamówień publicznych.
3. Wykaz dróg gminnych.
 
Biuro Nr 7
1. Rejestr upraw maku.
2. Rejestr właścicieli psów ras uznanych za agresywne.
3. Ewidencja dzierżawców gruntów mienia komunalnego.
4. Ewidencja dzierżawców budynków mienia komunalnego.
 
Biuro Nr 8
1. Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
2. Ewidencja decyzji celu publicznego.