Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak
Szczegóły 1/2013 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 10 sztuk drzew z gatunku olcha o obwodach pnia od 60 cm do 75 cm oraz 10 m2 krzewów gatunku wierzba na działkach nr 221/3 i 226 w Szelejewie IRG.6131.1.2013
Szczegóły 2/2013 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Decyzja wydająca zezwolenię na wycinkę 10 sztuk drzew z gatunku olcha o obwodach pnia od 60 cm do 75 cm oraz 10 m2 krzewów gatunku wierzba na działkach nr 221/3 i 226 w Szelejewie IRG.6131.1.2013
Szczegóły 3/2013 Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gąsawa na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego Gminy Gąsawa (gmina wiejska), położonej w powiecie żnińskim, województwie kujawsko - pomorskim. Obejmuje ono zagadnienia związane z: charakterystyką obszaru Gminy, analizą sytuacji demograficznej i gospodarczej, analizą obecnego stanu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem realizacji POŚ z 2009 r. oraz analizą infrastruktury, prognozowaniem zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym analizowanego obszaru, wytyczeniem celów w zakresie ochrony środowiska, określeniem działań zmierzających do poprawy stanu środowiska przyrodniczego Gminy, wytyczeniem konkretnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i poprawą jego stanu, a także określenie harmonogramu ich realizacji, określeniem możliwych sposobów finansowania, założonych celów i zadań, określeniem sposobów monitoringu pozwalającego na ocenę realizacji założonego Programu Ochrony Środowiska. IRG 602.1.2013
Szczegóły 4/2013 wniosek o wpis do rejerstru działalności regulowanej wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG.6235.2.2012
Szczegóły 1/2012 wpis do rejestru dzialalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.2.2012
Szczegóły 2/2012 wniosek o wpis do rejestru dzialalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.5.2012
Szczegóły 5/2013 wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.5.2012
Szczegóły 3/2012 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.6.2012
Szczegóły 4/2012 wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.6.2012
Szczegóły 5/2012 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.7.2012
Szczegóły 6/2012 wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.7.2012
Szczegóły 7/2012 wniosek o wpis do rejestru dzialalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.9.2012
Szczegóły 8/2012 wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.9.2012
Szczegóły 9/2012 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa IRG 6235.11.2012
Szczegóły 10/2012 wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.11.2012
Szczegóły 6/2013 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.1.2013
Szczegóły 7/2013 wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.1.2013
Szczegóły 8/2013 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.2.2013
Szczegóły 9/2013 wpis do rejestru działalności regulowanej odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gąsawa IRG 6235.2.2013
Szczegóły 10/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Utworzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów komunalnych na działce nr ew. 122/2 obręb Łysinin. IRG.6220.1.2013
Szczegóły 11/2013 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie Utworzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 122/2 obręb Łysinin IRG.6220.1.2013
Szczegóły 12/2013 Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Utworzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 122/2 obręb Łysinin IRG.6220.1.2013
Szczegóły 13/2013 Postanowienie Wójta Gminy Gąsawa w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Utworzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działki nr ew. 122/2 obreb Łysinin IRG.6220.1.2013
Szczegóły 14/2013 Decyzja Wójta Gminy Gąsawa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działki nr ew. 122/2 obręb Łysinin IRG.6220.1.2013
Szczegóły 15/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Montaż instalacji fotowoltaicznej na konstrukcjach typu car - port (zadaszenie parkingu) znajdującego się na działce nr 51/1 i nr 154/1 w Chomiąży Szlacheckiej IRG.6220.3.2013
<12345678910> Znaleziono: 236

Powrót